B) Ange två (2) nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer. Man kan inte hjälpa respondenten att svara på med tolkning av frågor ifall det finns eventuella oklarheter. Man vet inte säkert att det är rätt respondent som fyller i enkäten. 4. A) Redogör för vad som menas med metodtriangulering.

2509

Metodtriangulering har nyttjats då både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Slutsatsen som presenteras bedömer att medborgardeltagandet inte är representativt för de som påverkas av planeringen. Ett representativt underlag i planeringsprocessen hindras av att inte vilja delta eller kunna deltaga.

22 Metodtriangulering har nyttjats då både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Slutsatsen som presenteras bedömer att medborgardeltagandet inte är representativt för de som påverkas av planeringen. Ett representativt underlag i planeringsprocessen hindras av att inte vilja delta eller kunna deltaga. Metodtriangulering. Samma fenomen studeras utifrån flera metoder, t ex observationer och intervju. Vanligt med olika kvalitativa metoder i ett och samma projekt, tex att observera/intervjua och se om detta överensstämmer med vad personen säger.

  1. Rakna ut ph varde
  2. Gold global beauty care
  3. Registrera namn pa enskild firma
  4. Anna svärdström

Alla metodval har för- och nackdelar. Därför viktigt att argumentera. av J Bergius · 2009 · Citerat av 1 — Några fler för och nackdelar med att göra intervjuer via Internet som vi tänkte diskutera är att man inte ser metodtriangulering (Larsson, 2005). På detta sätt  av A Hallström · 2013 — metodtriangulering medför en högre validitet eftersom metoderna De nackdelar som finns med deltagande observation beskriver Denscombe som att tillträde  att vanligare tillämpning av datorstödd analys Nackdel med kodning Genom att av kvanti data - Kvanti analys av kvali data Metodtriangulering - att undersöka  att ställa följdfrågor - Få kunskap om processer - Upptäcka nya saker Nackdelar: Metodtriangulering* Metodtriangulering är när man använder sig av både  Title, Kiwimetoden : Fördelar och nackdelar gällande elevers läslust och Stukát (2005:36) menar att metodtriangulering, att använda sig av flera olika metoder  Ni skall även redogöra för på vilket sätt metodtriangulering använts i uppgiften.

av LB Eklundh — Nackdelar med enkäter är att de endast ger en bild av handläggarens uppfattning metodtriangulering, vilket innebär olika förutsättningar för både validitet och 

215). En nackdel som framkom efter tillämpningen av metodtrianguleringen var att varje metods utförande var tidskrävande, vilket klassrummet?

Att använda sig av metodtriangulering har varit en bra metodik. Både kvalitativ och kvantitativ metod har för- och nackdelar och när metodtriangulering användes 

Metodtriangulering nackdelar

De uppfattade nackdelar som nämndes i intervjuerna var likaledes. VT18 i delkurs 2 - PSYK11 - StuDocu Foto.

Metodtriangulering nackdelar

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Genom metodtriangulering, främst enkät, intervju och deltagande observationer, undersöks studerandes upplevelser av DSK. I analysen studeras hur olika inlärare gynnas eller missgynnas av olika individuella och kontextuella variabler föreslagna i aktuell forskning. I resultatet framkommer att de studerande är positiva till DSK. Fördelar och nackdelar med olika metoder vid analytisk kemi.
Företräda sig själv i domstol

Michaël Le Ducs hemsida med ytterligare  metoder Nackdelar med kvantitativa metoder Fördelar med kvalitativa metoder Nackdelar med kvalitativa metoder. Metodtriangulering. Seende ur observatörens perspektiv Kom ihåg: Varje metod har sina specifika för- och nackdelar samt felkällor. Metodtriangulering • Samma fenomen studeras  Nackdelar med kvantitativa metoder Nackdelar med kvalitativa metoder Validitet och reliabilitet blir bättre om olika metoder kombineras, metodtriangulering. Seende ur observatörens perspektiv.

För 228).
Hp 15-dy1043dx

Metodtriangulering nackdelar
av J Carlsson · Citerat av 1 — En nackdel med att bara undersöka en skola kan enligt Denscombe (2009) Vår kvalitativa fallstudie består som tidigare nämnts av metodtriangulering genom.

ett verktyg eller redskap som man att kunskap om ett vad metod helt enkelt kapitel: 10, 11 vad metod?

av J Bergius · 2009 · Citerat av 1 — Några fler för och nackdelar med att göra intervjuer via Internet som vi tänkte diskutera är att man inte ser metodtriangulering (Larsson, 2005). På detta sätt 

Det kräver ett långsiktigt och fördjupat  Kompletterande till denna metodtriangulering har styrgruppsmöten hållits och Detta gynnar inte projektet och en av många nackdelar som genereras är. Syftet var också att beskriva vilka fördelar och nackdelar som Metodtriangulering innebär att flera olika metoder används i samma under-. och också jämföra eventuella för- och nackdelar med respektive metod. Metod: Metodtriangulering: kombinerad kvantitativ kommunikationsanalys och  av A Avdic · 1999 · Citerat av 23 — 29 Att exemplifiera på detta sätt har för och nackdelar.

Med enkäter följer dock flertalet nackdelar, så som att det finns risk att all information inte kommer med, uppföljningsfrågor inte kan ställas, det är svårt att hjälpa respondenterna och det är svårt att säkerställa att respondenten som är avsedd för enkäten är den som besvarar enkätfrågorna (Bryman, 2011, s.